program
LUN date
MAR date
MER date
JEU date
VEN date
SAM date
DIM date


01:00:00 - 00:00:00 Film Film
02:30:00 - 00:00:00 Film Film
05:00:00 - 00:00:00 Evangelique Culte
06:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
07:00:00 - 00:00:00 Série Série
08:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:15:00 - 00:00:00 Top modèle (r) Top modèle (r)
08:45:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
09:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
09:15:00 - 00:00:00 Film Film
10:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
10:30:00 - 00:00:00 Série Série
11:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
11:30:00 - 00:00:00 Série Série
12:15:00 - 00:00:00 Journal Midi évenement
12:30:00 - 00:00:00 Vopanga Vopanga
13:00:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
13:30:00 - 00:00:00 Haiko zany (r) Haiko zany (r)
13:45:00 - 00:00:00 Série Série
14:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
14:15:00 - 00:00:00 Film Film
15:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
15:15:00 - 00:00:00 Film Film
16:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
16:30:00 - 00:00:00 Méganimé Méganimé
17:00:00 - 00:00:00 Journal Breaing News
17:15:00 - 00:00:00 Série Série
18:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
18:15:00 - 00:00:00 Game in Game in
18:30:00 - 00:00:00 Top Chrono Top Chrono
18:45:00 - 00:00:00 Raha makany elah Raha makany elah
19:00:00 - 00:00:00 Journal VF Journal VF
19:30:00 - 00:00:00 Journal VM Journal VM
20:15:00 - 00:00:00 Top modèle Top modèle
21:00:00 - 00:00:00 Bazar de Mada Bazar de Mada
21:30:00 - 00:00:00 Film Film
22:30:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
23:00:00 - 00:00:00 Film Film
01:00:00 - 00:00:00 Film Film
02:30:00 - 00:00:00 Film Film
05:00:00 - 00:00:00 Evangelique Culte
06:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
07:00:00 - 00:00:00 Série Série
08:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:15:00 - 00:00:00 Top modèle (r) Top modèle (r)
08:45:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
09:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
09:15:00 - 00:00:00 Film Film
10:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
10:30:00 - 00:00:00 Série Série
11:00:00 - 00:00:00 Breaking News Breaking News
11:30:00 - 00:00:00 Série Série
12:15:00 - 00:00:00 Journal Midi évenement
12:30:00 - 00:00:00 Misy raha Misy raha
13:00:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
13:30:00 - 00:00:00 Haiko zany (R) Haiko zany (R)
13:45:00 - 00:00:00 Série Série
14:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
14:15:00 - 00:00:00 Film Film
15:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
15:15:00 - 00:00:00 Film Film
16:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
16:30:00 - 00:00:00 Méganimé Méganimé
17:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
17:15:00 - 00:00:00 Série Série
18:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
18:15:00 - 00:00:00 Game in Game in
18:30:00 - 00:00:00 Vopanga Vopanga
18:45:00 - 00:00:00 Raha makany elah Raha makany elah
19:00:00 - 00:00:00 Journal Vf Journal Vf
19:30:00 - 00:00:00 Journal VM Journal VM
20:15:00 - 00:00:00 Top modéle Top modéle
21:00:00 - 00:00:00 Bazar de Mada Bazar de Mada
21:30:00 - 00:00:00 Film Film
22:30:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
23:00:00 - 00:00:00 Film Film
01:00:00 - 00:00:00 Film Film
02:30:00 - 00:00:00 Film Film
05:00:00 - 00:00:00 Evangelique Culte
06:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
07:00:00 - 00:00:00 Série Série
08:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:15:00 - 00:00:00 Top modèle (r) Top modèle (r)
08:45:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
09:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
09:15:00 - 00:00:00 Film Film
10:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
10:30:00 - 00:00:00 Série Série
11:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
11:30:00 - 00:00:00 Série Série
12:15:00 - 00:00:00 Journal Midi évenement
12:30:00 - 00:00:00 Misy raha Misy raha
13:00:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
13:30:00 - 00:00:00 Haiko zany (R) Haiko zany (R)
13:45:00 - 00:00:00 Série Série
14:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
14:15:00 - 00:00:00 Film Film
15:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
15:15:00 - 00:00:00 Film Film
16:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
16:30:00 - 00:00:00 Méganimé Méganimé
17:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
17:15:00 - 00:00:00 Zone 26 Sport
18:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
18:15:00 - 00:00:00 Game in Game in
18:30:00 - 00:00:00 Haiko zany Haiko zany
18:45:00 - 00:00:00 Raha makany elah Raha makany elah
19:00:00 - 00:00:00 Journal VF Journal VF
19:30:00 - 00:00:00 Journal VM Journal VM
20:15:00 - 00:00:00 Top modéle Top modéle
21:00:00 - 00:00:00 Bazar de Mada Bazar de Mada
21:30:00 - 00:00:00 Film Film
21:00:00 - 00:00:00 Vopanga Vopanga
22:30:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
23:00:00 - 00:00:00 Film Film
01:00:00 - 00:00:00 Film Film
02:30:00 - 00:00:00 Film Film
05:00:00 - 00:00:00 Evangelique Culte
06:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
07:00:00 - 00:00:00 Série Série
08:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:15:00 - 00:00:00 Top modèle (r) Top modèle (r)
09:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:30:00 - 00:00:00 Vopanga Vopanga
08:45:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
09:15:00 - 00:00:00 Film Film
10:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
10:30:00 - 00:00:00 Série Série
11:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
11:30:00 - 00:00:00 Série Série
12:15:00 - 00:00:00 Journal Midi évenement
12:30:00 - 00:00:00 Misy raha Misy raha
13:00:00 - 00:00:00 Haiko zany (R) Haiko zany (R)
13:30:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
13:45:00 - 00:00:00 Série Série
14:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
14:15:00 - 00:00:00 Film Film
15:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
15:15:00 - 00:00:00 Film Film
16:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
16:30:00 - 00:00:00 Méganimé Méganimé
17:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
17:15:00 - 00:00:00 Série Série
18:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
18:15:00 - 00:00:00 Game in (r) Game in (r)
18:30:00 - 00:00:00 Haiko zany Haiko zany
18:45:00 - 00:00:00 Raha makany elah Raha makany elah
19:00:00 - 00:00:00 Journal VF Journal VF
19:30:00 - 00:00:00 Journal VM Journal VM
20:15:00 - 00:00:00 Top modèle Top modèle
21:00:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
21:15:00 - 00:00:00 VIVA CITE ® VIVA CITE ®
21:30:00 - 00:00:00 Film Film
22:45:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
23:00:00 - 00:00:00 Film Film
01:00:00 - 00:00:00 Film Film
02:30:00 - 00:00:00 Film Film
05:00:00 - 00:00:00 Evangelique Culte
06:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
07:00:00 - 00:00:00 Série Série
08:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:15:00 - 00:00:00 Top modèle (r) Top modèle (r)
08:45:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
09:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
09:15:00 - 00:00:00 Film Film
10:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
10:15:00 - 00:00:00 Film Film
11:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
11:30:00 - 00:00:00 Série Série
12:15:00 - 00:00:00 Journal Midi évenement
12:30:00 - 00:00:00 Misy raha Misy raha
13:00:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
13:45:00 - 00:00:00 Série Série
14:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
14:15:00 - 00:00:00 Film Film
15:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
15:15:00 - 00:00:00 Film Film
16:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
16:30:00 - 00:00:00 Méganimé Méganimé
17:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
17:15:00 - 00:00:00 Série Série
18:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
18:15:00 - 00:00:00 Game in (r) Game in (r)
18:30:00 - 00:00:00 Haiko zany Haiko zany
18:45:00 - 00:00:00 Raha makany elah Raha makany elah
19:00:00 - 00:00:00 Journal VF Journal VF
19:30:00 - 00:00:00 Journal VM Journal VM
20:15:00 - 00:00:00 Top modèle Top modèle
21:00:00 - 00:00:00 Bazar de Mada Bazar de Mada
21:30:00 - 00:00:00 Film Film
22:30:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
23:00:00 - 00:00:00 Film Film
01:00:00 - 00:00:00 Film Film
02:30:00 - 00:00:00 Film Film
05:00:00 - 00:00:00 Evangelique Culte
06:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
07:00:00 - 00:00:00 Viva tonic Viva tonic
08:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:15:00 - 00:00:00 Top modèle (r) Top modèle (r)
08:45:00 - 00:00:00 Viva cité Viva cité
09:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
09:30:00 - 00:00:00 Sport Zone 26 (r)
10:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
10:15:00 - 00:00:00 Film Film
11:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
11:15:00 - 00:00:00 Film Film
12:15:00 - 00:00:00 Journal Midi évenement
12:30:00 - 00:00:00 Misy raha Misy raha
13:00:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
13:30:00 - 00:00:00 Série Série
14:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
14:15:00 - 00:00:00 Game in Game in
14:45:00 - 00:00:00 Divertissement Divertissement
15:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
15:15:00 - 00:00:00 Film Film
16:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
16:15:00 - 00:00:00 Méganimé Méganimé
16:45:00 - 00:00:00 Pure beauté (r) Pure beauté (r)
17:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
17:15:00 - 00:00:00 Santé de fer Santé de fer
17:30:00 - 00:00:00 Jenesse Jenesse
18:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
18:15:00 - 00:00:00 Jenesse Jenesse
19:00:00 - 00:00:00 Viva evenement VF Viva evenement VF
19:30:00 - 00:00:00 Viva evenement VM Viva evenement VM
20:15:00 - 00:00:00 Top modél Top modél
21:00:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
21:30:00 - 00:00:00 Film Film
23:30:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
01:00:00 - 00:00:00 Film Film
02:30:00 - 00:00:00 Film Film
04:00:00 - 00:00:00 Evangelique Culte
06:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
05:00:00 - 00:00:00 Viva toon Viva toon
08:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
08:15:00 - 00:00:00 Vaovaom-piangonana Vaovaom-piangonana
08:30:00 - 00:00:00 Documentaire Documentaire
09:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
09:15:00 - 00:00:00 Documentaire Documentaire
10:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
10:15:00 - 00:00:00 Jenesse Jenesse
11:00:00 - 00:00:00 Journal Breaking News
11:15:00 - 00:00:00 Film Film
13:00:00 - 00:00:00 Live Live
14:00:00 - 00:00:00 Top modèle (r) Top modèle (r)
15:30:00 - 00:00:00 Film Film
17:00:00 - 00:00:00 Viva cité Viva cité
17:45:00 - 00:00:00 Santé de fer Santé de fer
18:00:00 - 00:00:00 Game in (r) Game in (r)
18:30:00 - 00:00:00 Bazar de mada Bazar de mada
19:00:00 - 00:00:00 Journal VF Journal VF
19:30:00 - 00:00:00 Journal VM Journal VM
20:00:00 - 00:00:00 Voapanga v
20:15:00 - 00:00:00 Emission spécial Emission spécial
21:30:00 - 00:00:00 Film Film
23:00:00 - 00:00:00 Journal VM+VF Journal VM+VF
00:00:00 - 00:00:00 Film Film

Immeuble INJET Parcelle N°34 - Zone Water Front Ambodivona 101 Antananarivo
Madagascar
+261 20 22 567 88 | contact@viva.com